måndag, maj 28, 2007

Att se en rännil men blunda för störtfloden

Jonas Morian skriver den utmärkta bloggen Promemorian. Idag skriver han om en artikel i den socialdemokratiska tidningen Arena, som "avslöjar" att en del av en privat stiftelses pengar går till liberal opinionsbildning.

Han förutser liberalers reaktion och här kommer den: Detta är en piss i havet jämfört med de miljoner som går ner i socialistisk och socialdemokratisk opinionsbildning för skattemedel (och obeskattade medel).

Det är inte alls så att skattebetalares pengar används till detta. Det som avses är att artikelförfattaren verkar anse att stiftelsen ska betala skatt på sina kapitalinkomster, eftersom man - enligt hans bedömning - avviker från de stipulat som krävs för stiftelsers skattebefrielse.

(Kanske man borde förstärka lagstiftningen så att endast forskning godkänd av socialdemokraterna får förekomma för skattebefriade stiftelsemedel?)

Men inte desto mindre är det bra att denna typ av opinionsbildningsstöd genomlyses och det skulle vara himla intressant att se en redogörelse för hur mycket pengar olika politiska rörelser tar emot och kanske ännu mer intressant: Från vem.

Update: Såg att Henrik Sjöholm kommenterat detta också.

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Den Arena-artikel som ligger till grund för ovanstående kommentar bygger, enligt en välvillig tolkning, på att tillgängliga källor tolkats ofullständigt. Årsredovisningarna för en stiftelse är fullt tillgängliga för alla som vill. De är inte hemliga. Skattefriheten för stiftelser innebär att stiftelsen inte är inkomstskatteskyldig för intäkter, givet att 75 % av avkastningen delas ut till det ändamål som är fastställt. Eftersom stiftelsen inte bedriver någon egen näringsverksamhet skall dock noteras att dessa intäkter till stiftelsen redan är beskattade en gång – för att kunna bli sådana vinstmedel som sedan förs till stiftelsen. Att främja vetenskapliga TV-program ligger i vårt fall väl i linje med dessa ändamål. Noteras skall dock att stiftelsen ger stöd till enskilda vetenskapliga program – och inte till kanalen som sådan. Omfattningen av anslag som använts till enskilda vetenskapliga TV-program uppgår till ca 4 Mkr. Axess TV är en investering och belastar därmed inte anslagsmedel hos Johnsonstiftelsen.


Kurt Almqvist
Vd, Ax: son Johnsons stiftelse

5:07 em  
Blogger Johan, PL&C said...

OK Kurt! Tack för klargörande kommentar. Jag tror att jag tar mig friheten att publicera den som ett eget inlägg på bloggen.

8:21 em  

Skicka en kommentar

<< Home