tisdag, maj 31, 2011

Morallagarnas absurditet

Ett exempel på hur sjukt det kan bli när lagstiftningen blir någon slags moralistisk skönhetstävling är hela det rättsfall där en ung flicka åtalas för att hon och en pojke har haft sex.

Det har begåtts ett övergrepp och den skyldige är lagstiftaren, som genom sitt behov av att nå politiska fördelar genom att exploatera människors moralindignation, släpar fram och vänder ut och in på två unga människors innersta liv. Med all säkerhet med stort psykiskt lidande och rimligen även sexuella problem för lång framtid som följd.

Det märkliga är dock, hur bisarrt det än kan låta, att flickan frias. Lagen är solklar: den som är straffmyndig och har sex med någon under 15 år begår våldtäkt mot barn. Tingsrätten konstaterar att pojken inte utsatts för något våld, hot eller tvång, (alla som någonsin har burit omkring på en 14-årig pojkes hormoner förstår hur absurd tanken är) men lagen är ju lagen.

Etiketter: , ,

6 Comments:

Anonymous conlon said...

Hur många tror att utfallet blivt det samma om det varit en miderårig flicka?
Sverige har bilvit ett sinnessjukt land.

11:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Alla som åtalas i våldtäktsmål är skyldiga och går bara fria p g a bristande bevisning."

Eller? Lite absurt att domstolen bedyrar att det inte förekommit våld då åtalet gäller våldtäkt?

11:04 fm  
Anonymous Anonym said...

Precis det motsatta hände 2009. En 13 årig flicka hade samlag med en 17 årig kille. Alla parter kunde intyga att:
- Båda parter var helt med på det.
- Att flickan var mogen för sin ålder, erfaren och drivande när det gällde sexualitet.
- Att pojken var blyg, inte drivande, något omogen för sin ålder samt oerfaren när det gäller sexualitet.
- Även ungdomarnas föräldrar, skola och sociala utredningen intygade detta.

Pojken dömdes ändå för att "skyddet för barn måste upprätthållas".

11:17 fm  
Blogger OldWolf said...

Ja, lagen är solklar, men tingsrätten behöver inte döma får våldtäkt, utan kan nöja sig med sexuellt utnyttjande av minderårig om det är liten ålderskillnad.
Detta hade naturligtvis drabbat en pojke. Fattar inte hur tingsrätten diskuterat!

12:55 em  
Blogger Erik Laakso said...

Det är ju en jävla skillnad. Alla vet ju att 14-åriga flickor inte kan bli kåta medan alla vet att 14-åriga pojkar är kåta jämt. Självklart att inte domarna kan bli likavärdiga i sådana uppenbara fall.

Tyvärr är det också så att jag för tydlighetens skull måste tillägga att jag ironiserar.

8:50 fm  
Anonymous Hanna Dönsberg said...

Blir lite trött på de som säger att lagen är solklar - och att alla som är äldre än 15 och har sex med den yngre än 15 skall dömas. Men då har man inte läst lagen...6 kap 14 § BrB - "Slutligen finns i 14 § en bestämmelse om ansvarsfrihet.
Enligt denna skall den som har begått en gärning enligt 5 § mot ett barn under femton år inte dömas till ansvar, om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa
skillnaden i ålder och utveckling mellan den som begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt."

Intressant är också att det finns fler nyanser i den nya lagen: "Våldtäktsbestämmelsen skulle nämligen omfatta inte bara sådana
fall där två ungdomar, varav den ena är under och den andra strax över 15 år, frivilligt har samlag med varandra, utan även fall då t.ex. en 29-åring har samlag med ett barn som är 14 år och 11 månader, dvs. en gärning som hade varit straffri om barnet fyllt 15 år. I dessa senare fall kan det t.ex. vara fråga om en tonåring som utvecklat sin sexualitet och har en frivillig sexuell relation till någon som är betydligt äldre. Att i ett sådant fall då samlaget bygger på fullständig frivillighet och ömsesidighet mellan parterna döma till
minst två års fängelse framstod enligt propositionen inte som rimligt även om utgångspunkten givetvis fortfarande var att det inte är tillåtet att ha
sexuellt umgänge med den som är under 15 år. Mot denna bakgrund infördes bestämmelsen i 6 kap. 5 § om sexuellt utnyttjande av barn för sådana fall av våldtäkt mot barn som med hänsyn till omständigheterna är att anse som mindre allvarliga. Den bestämmelsen är avsedd att tillämpas med restriktivitet."

Citat tagna från http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2007/2007-03-30_B_415-07_Dom.pdf

11:24 fm  

Skicka en kommentar

<< Home